An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội
Ngày đăng 12/06/2020 | 12:05  | Lượt xem: 131

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, thiên tai xảy ra dồn dập với cường độ lớn, phạm vi rộng với diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, tài sản của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Năm 2020, theo dự báo, thiên tai còn có những diễn biến khó lường, cùng với đó, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ngày 2/5/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố: Nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên địa bàn quận Bắc Từ liêm đã ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 với mục tiêu chủ động, thường xuyên, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn Quận. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng, ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Theo đó, UBND quận Bắc Từ Liêm nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trước và trong mùa mưa bão, chuẩn bị đối phó với thiên tai cụ thể:

  • Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật phòng, chống thiên tai, các văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai trong cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức; Thông tin kịp thời về thời tiết, khí tượng thủy văn, kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Tổ chức tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Chỉ ra những mặt còn hạn chế để có biện pháp khắc phục; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó  với thiên tai ngay tại cơ sở nhất là các địa bàn xung yếu.
  • Thực hiện đúng đủ và hiệu quả  Luật phòng, chống thiên tai; Kiện toàn bộ máy ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quận và Phường; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời giữa ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp.
  • Đẩy nhanh tiến độ tu bổ đê điều, công trình thủy lợi, giao thông… để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; đồng thời rà soát, thống kê các phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác PCTT, tiến hành tu sửa, bảo dưỡng thường xuyên để sử dụng khi cần thiết.
  • Xây dựng phương án đối phó với bão, bão mạnh và siêu bão; hoàn thiện phương án  phục vụ công tác PCTT đảm bảo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, huy động tối đa mọi nguồn lực tham gia công tác PCTT.
  • Tổ chức thường trực, dự báo, theo dõi chặt chẽ và thông báo kịp thời diễn biến mưa bão, lũ, ngập úng, thiên tai. Khi thiên tai có khả năng ảnh hưởng tới khu vực trên địa bàn Quận cần thông báo kịp thời về cấp độ, hướng và thời gian dự kiến xảy ra trên địa bàn để phòng, chống giảm thiểu thiệt hại; Cảnh báo cho nhân dân và hướng dẫn cách phòng, chống.

Trên đây là một số nội dung trọng tâm triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2020, UBND Quận giao Ban chỉ huy PCTT và TKCN chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các phường triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

Theo Cổng TTĐT Quận